LC Stručne radionice

I. Upravljanje imovinom

Koncept ovogodišnje imovinske radionice prati aktualnosti iz svijeta upravljanja imovinom u lokalnoj samoupravi, ali istovremeno pruža pregled prepoznatih smjerova daljnjeg unapređenja i razvoja sustava upravljanja imovinom. Cilj radionice je pružiti našim sadašnjim i budućim korisnicima aktualne informacije, počevši od zakonske osnove upravljanja, izrade strategije i ispunjavanja preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju o obvezi ustroja Evidencije komunalne infrastrukture te njenim proširenjem na procjenu vrijednosti cjelokupne imovine i usklađivanje iste s knjigovodstvenim evidencijama, preko interne organizacije, načina i najboljih praksi kako isto uključiti u svakodnevne poslovne procese i rad službenika, sve do aplikativne podrške koja nadilazi jedan računalni program, jedan poslovni proces ili jedan odjel već obuhvaća integraciju više razina upravljanja i operativnog rada. Namjera nam je zaokruženim obuhvatom zanimljivih i aktualnih tema ponuditi rješenja kako bi pravovremeno odgovorili na sve zakonske obveze, naloge revizije i uspostavili učinkovit sustav upravljanja imovinom u lokalnoj samoupravi.

1. Aktualno o upravljanju imovinom u lokalnoj samoupravi i što nam donosi buduće razdoblje
• Donošenje i provedba strategije upravljanja imovinom
o Dobar primjer provedbe strategije Grad Karlovac
o Utjecaj strategije na upravljanje imovinom u Gradu Zagrebu
• Povezivanje imovinskih evidencija i radno povjerenstvo za internu procjenu vrijednosti
o pozitivna iskustva Grada Zagreba
• Obveze dostave podataka i povezivanja imovinskih evidencija lokalne samouprave sa sustavima centralne države
• Što donosi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta?
2. Kako uspostaviti i provesti procese upravljanja imovinom u lokalnoj samoupravi
• Obveze lokalne samouprave vezane uz ustroj evidencija i upravljanje imovinom
o Evidencija komunalne infrastrukture
o Izjava o fiskalnoj odgovornosti – upravljanje imovinom
o Središnji registar državne imovine
o Registar zgrada
o Ostale evidencije i obveze (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama, Katastar infrastrukture)
• Kako ispuniti preporuke i naloge aktualne revizije učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
• Provedba postupaka internih procjena
o Izvori podataka kao nužan preduvjet provedbe procjene
o Metode procjene (poredbena i troškovna)
• Postupak evidentiranja neevidentirane imovine i usklađivanje s knjigovodstvom
• Uloga i utjecaj ustroja evidencija na učinkovito i transparentno upravljanje imovinom
o Primjer Općine Punat i otvorenih podataka o imovini
• Interna organizacija kao nužan preduvjet uvođenju novih poslovnih procesa upravljanja imovnom
3. Integrirana aplikativna podrška upravljanja imovinom
• WebGIS-evo novo ruho
• Izađite na Otvoreni GIS
• Smanjite klikanje koristeći SPI WebGIS

LC predavači: Vilma Plavčić, Mladen Kolarek, Vedran Vrhovac Vedran Vukobrat, Tomislav Jogun i Tena Dručak

II. Uvođenje EUR i nove Uredbe o uredskom poslovanju u upraviteljskoj djelatnosti

Ususret uvođenja EUR-a i dolaskom nove Uredbe o Uredskom poslovanju rad u programu iziskuje sve više digitalizacije i digitalnih dokumenata, a sve manje papira. Takav način rada pospješila je i COVID kriza gdje se zahtijevalo na čim više bezkontaktnih transakcija pa je i USZ shodno tome sve više u svoj način funkcioniranja uvodio te novine.
Na radionici ćemo proći sve novosti te sve nedoumice Uredbe o uredskom poslovanju sa aspekta upravitelja tu je i EUR sa svim svojim obilježjima i načinima rada u dvovalutnom prikazu kao i potpuni prelazak na EUR-o. Jedna o tema će biti i izvještajni dio sa nekim novostima u samim izvještajima te ćemo prikazati i neke nove izvještaje u programu

Radionica je prvenstveno namijenjena Upraviteljima stambenih zgrada.

Teme koje ćemo obraditi:
• Što ćemo s EUR-om
• Upravitelji i Uredba o Uredskom poslovanju – kada i kako se primjenjuje u radu upravitelja
• Izvještaji – primjena i zablude
• WEB USZ – pitanja i primjena

LC predavači: Dubravko Duvnjak, Živana Sunara, Jelena Srdić, Vanja Horvatić

III. Plaća i drugi dohodak kao primanja u Euru

Uvođenje Eura od dvovalutnog prikaza do ispravaka obračuna, kako postupiti, što korisnik treba napraviti. Kakav nas kraj godine čeka? Kakve su nam primanja u Eurima s obzirom na razne situacijske probleme i kraj godine. Zakonske izmjene koje nas sve čekaju i novosti unutar aplikacije s gledišta izvješćivanja.

Teme koje ćemo obraditi:
• Euro i dvovalutni prikaz
• Euro i otvaranje poslovne godine, te procesi na prijelazu godine
• Situacijski problemi i rješenja u radu
• Neoporezivi primici zaposlenika u plaćama
• Zakonske izmjene i novosti u aplikacijama

LC predavači: Karolina Labaš-Domišljanović, Anita Rakovec, Fani Ptiček, Sadia Globan

IV. LC proračunske novosti u godini promjena

Ova godina obilježena je kao priprema za velike promjene koje nas očekuju. Osim Zakona o proračunu i pripadajućih Pravilnika, Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH u primjeni je i nova Uredba o uredskom poslovanju. Isto tako uvedene su promjene kod načina predaje financijskih izvještaja.
U ovoj radionici prikazat ćemo dorade koje smo za Vas napravili u aplikacijama Računovodstvo proračuna i Lokalnoj riznici, a koje su vezane za izmjene Zakona. Isto tako ćemo se prisjetiti korisnih parametara i izvještaja, za koje smo primijetili da se rijetko koriste u radu. Pričat ćemo i o pripremi i novom načinu predaje financijskih izvještaja.

Teme koje ćemo obraditi:

• Novosti u aplikaciji računovodstvo proračuna
• Novosti u aplikacijama sustava lokalne riznice
• Financijski izvještaji-priprema te novi način predaje financijskih izvještaja

LC predavači: Mirela Crndić, Petar Tomulić-Holjar, Katarina Došen
Vanjski predavači: Katarina Nestorović, Ministarstvo financija

V. Izazovi u isplatama neoporezivih primitaka

Kada primijeniti ispravak obračuna socijale, a kada ne. Što kada se u cijelu priču uplete i uvođenje Eura i to još na prijelazu godine…. Putni nalozi i osvrt na Euro, koje su značajke i specifičnosti, što se mijenja.

Teme koje ćemo obraditi:
• Nova opcija u socijali – ispravci obračuna
• Predlošci iz socijale sa dvovalutnim prikazom za Euro
• Specifičnosti u obračunima putnih naloga i osvrt na Euro.

LC predavači: Neda Aviani, Josipa Mikelić i Sadia Globan

VI. Poslovni procesi u sustavu lokalne riznice

Zakon o proračunu obvezuje vođenje jedinstvenog računa proračuna na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Tijekom ove radionice prikazat ćemo poslovne procese kod ulaska u sustav pune riznice, kao i potrebne promjene u sistematizaciji radnih mjesta. Neovisno o uvođenju riznice, nadležni proračun se treba redovno usklađivati sa svojim proračunskim korisnicima. Prikazat ćemo izvješća koja možete koristiti kod usklade s proračunskim korisnicima kao i definiranje samih postavki knjiženja.
Radionica je namijenjena Jedinicama koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike, neovisno o tome planiraju li ili se već nalaze u sustavu riznice.

Teme koje ćemo obraditi:
• Ulazak u sustav pune riznice – poslovni procesi i promjene u sistematizacije radnih mjesta
• Usklađenje s proračunski korisnicima (367/671, 23956, PDV, početno stanje)

LC predavači: Maja Štargl Ugljar, Katarina Došen

VII. Uredba u svjetlu obračuna plaće i ostalih primitaka

Papir kao primarna tehnologija obrade dokumenata odlazi u prošlost, a primarno postaje komunikacija elektroničkim putem. Objasnit će se postupak digitalizacije procesa kroz obračun plaće, drugog dohotka, putnih naloga, kadrovske a prema značajkama Uredbe o uredskom poslovanju.

Teme koje ćemo obraditi:
• Digitalizacija procesa prema Uredbi o uredskom poslovanju

LC predavači: Fani Ptiček i Ivan Valentić

VIII. Euro u proračunu – Što nas čeka

Nekoliko mjeseci nas dijeli od dana kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U Računovodstvu proračuna nas prve promjene očekuju ubrzo, kada kreće proces izrade plana za sljedeću godinu, kao i projekcija za naredne dvije godine.
Tijekom radionice bit će prikazane mogućnosti koje stoje korisnicima na raspolaganju kod izrade plana i projekcija, kao i način ispisa pripadajućih izvještaja. Isto tako ćemo prikazati formiranje zaključka godine i prijenos početnog stanja u sljedeću godinu. Uvođenje dvojnog prikaza obuhvaća i isplate u gotovini stoga ćemo prikazati način evidentiranja i ispisa uplatnica/isplatnica i blagajničkog dnevnika. Osvrnut ćemo se i na riznicu u domeni zahtjeva, koji će biti formirani u kunama, a plaćanje će biti izvršeno u novoj godini i novoj službenoj valuti euro.

Teme koje ćemo obraditi:

• Prilagodba sustava za Euro (Web planiranje)
• Prilagodba za uvođenje Eura (Računovodstvo proračuna,blagajna)

LC predavači: Nikolina Justić, Ana-Marija Tomašević

IX. Novo uredsko poslovanje s aspekta pročelnika, službenika i osvrt na proces digitalnih obrazaca

Svi rade u istoj aplikaciji, ali pritišću različite tipke. Osnovna ideja radionice je prikazati procese koje kroz aplikaciju treba provesti pročelnik, a koje službenik.
• Radni dan digitalnog pročelnika
Prikaz funkcionalnosti koje su prvenstveno namijenjene rukovodećim službenicima, s posebnim naglaskom na elektroničku dodjelu spisa u rad, kolanje dokumenata i potvrđivanje dokumenata prije potpisa službene osobe, važnost upravljanja pravima nad predmetima te elektroničku ovjeru dokumenata

• Radni dan digitalnog službenika
Prikaz funkcionalnosti koje su prvenstveno namijenjene službenicima koji rješavaju predmete s posebnim naglaskom na preuzimanje spisa u rad, kreiranje dokumenata izravno iz programa, elektroničku ovjeru dokumenata te pripreme dopisa za otpremu u fizičkom i digitalnom obliku

LC predavači: Jelena Srdić, Vedran Padovan, Živana Sunara

X. Novo uredsko poslovanje s aspekta pisarnice i osvrt na proces digitalnih obrazaca

Svi rade u istoj aplikaciji, ali pritišću različite tipke. Osnovna ideja radionice je prikazati procese koje kroz aplikaciju treba provesti pisarnica.

• Radni dan digitalne pisarnice
Prikaz funkcionalnosti koje su prvenstveno namijenjene službenicima pisarnice i pismohrane s posebnim naglaskom na otpremu pošte i pripremu predmeta za pismohranu i arhiv
• Digitalni obrazac kao preferirani način komunikacije s građanima
Osvrt na prednosti korištenja digitalnih obrazaca kao primarnim načinom komunikacije s građanima te prikazati proces od kreiranja, zaprimanja dodjele u rad, te obrade samog zahtjeva i odgovora stranci.

LC predavači: Vedran Padovan, Jelena Srdić, Živana Sunara

XI. Analitičke evidencije iz pogleda EUR-a

Zakon o uvođenju eura donosi nam određene prilagodbe koje moraju provesti svi subjekti unutar države. SPI kao informatički sustav prilagođava aplikacije prema navedenom zakonu, a analitičke evidencije prilagođavaju preračunavanje, dvojni prikaz, blagajnu..
Ono što je dodatno bitno je pojasniti načine prikaza poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava prije i nakon prelaska na EURO a to je ono o čemu ćemo razgovarati na radionici.

Teme koje ćemo obraditi:
• Dvojno iskazivanje – osnovne zakonske odredbe i izazovi sa kojima smo se susreli nakon 05.09.2022.
• Priprema knjigovodstvenih podataka za prijenos početnog stanja u 2023. godinu i kako će se navedeno odraziti na financijske izvještaje te usklađivanje
• Plaćanje obveza u od 01.01.2023 godine
• Prilagodbe izvještajnog sustava – kako ćemo vidjeti podatke kroz godine?

LC predavači: Irinej Biletić, Dijana Spitzer, Petra Ovčarić

XII. Analitičke evidencije iz pogleda nove Uredbe o uredskom poslovanju

Vlada Republike Hrvatske, 01.07.2021. godine, donijela je novu Uredbu o uredskom poslovanju koja donosi strukturne promjene u načinu komunikacije javnopravnih tijela. Najvažnija novost je što komunikacija javnopravnih tijela u fizičkom obliku više nije opcija. Potpuno novo je uvođenje pojmova „jedinstvena oznaka pismena“, i „jedinstveni identifikator“ i a kako će se navedeno u praksi primjenjivati unutar jednog vrtića, škole, općine, grada u procesima koje svakodnevno provodimo, a odnose se na analitičke evidencije, pokazati ćemo na radionici.

Teme koje ćemo obraditi:
• Otprema pošte – novosti u SPI sustavu
• Proveli smo „uredbu“ kroz aplikacije analitičkih evidencija i sada smo u Uredskom poslovnju povezani
• Što nam znači „Jedinstveni identifikator“ u procesima koje provodimo
• E-računi – što nam mijenja nova Uredba u likvidaturi e-računa (od prihvata do knjiženja)

LC predavači: Ivica Frajtak, Martina Novoselac, Irinej Biletić, Dijana Spitzer, Petra Ovčarić

XIII. KOMIS u raljama digitalizacije s aspekta JLS

Ususret uvođenja EUR-a i dolaskom nove Uredbe o Uredskom poslovanju rad u programu iziskuje sve više digitalizacije i digitalnih dokumenata, a sve manje papira.Takav način rada pospješila je i COVID kriza gdje se zahtijevalo na čim više bezkontaktnih transakcija pa je i Komis shodno tome sve više u svoj način funkcioniranja uvodio te novine.
Na radionici ćemo proći novosti te sve nedoumice oko funkcioniranja KEKS pay-a. Kako su mail računi postali jedan od glavnih načina dostave. Poteškoće i muke s e-Računima.
Kako je lajt motiv radionice ‘Samo digitalno’ dotaknut ćemo se i novosti koje nam nalaže nova Uredba kao što su digitalni potpisi, Otprema pošte kao nova funkcionalnost, integracije na vanjske servise iz programaI što i kako dalje sa rješenjima, računima, vezom na vanjske institucije.Tu je i EUR sa svim svojim obilježjima i načinima rada u dvovalutnom prikazu kao i potpuni prelazak na EUR-o.Od protekle Panorame bili smo jako vrijedni pa ćemo Vam pokazati i sve novine vezane za rad sa Komisom i odgovoriti na Vaša pitanja.

Teme koje ćemo obraditi:

SAMO DIGITALNO
• KEKS pay – kako i na koji način, prednosti, teškoće i nejasnoće
• Mail računi – i nakon COVID razdoblja nailaze na široku primjenu i nove dorade. Kako ih na najjednostavniji način primijeniti i izazovi s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu
• E-računi – malo po malo kucaju na vrata. Kako sa različitim posrednicima i zahtjevima
KOMIS i nova Uredba
• Digitalni potpis – sastavni dio nove Uredbe, kako ga promijeniti u svakodnevnom radu
• Otprema pošte – napokon je i to stiglo. Kako i na koji način funkcionira i kako si olakšati svakodnevni rad
• Rješenja, računi, izvještaji – što nakon stupanja Uredbe na snagu i koji dokumenti moraju imati jedinstvene identifikatore
EUR – početak novog doba i prilagodba rada i ispisa

Ima li što novoga u Komisu? Ima, ima puno lijepih stvari i sve ćemo Vam ih pokazat!

LC predavači: Dario Bastašić, Dubravko Duvnjak, Vanja Horvatić, Dijana Lipovac, Ante Klepić, Amra Sinanović

XIV. Komunalci u digitalnom svijetu – Komis za komunalna poduzeća

Ususret uvođenja EUR-a i dolaskom nove Uredbe o Uredskom poslovanju rad u programu iziskuje sve više digitalizacije i digitalnih dokumenata, a sve manje papira.Takav način rada pospješila je i COVID kriza gdje se zahtijevalo na čim više bezkontaktnih transakcija pa je i Komis shodno tome sve više u svoj način funkcioniranja uvodio te novine.
Na radionici ćemo proći novosti te sve nedoumice oko funkcioniranja KEKS pay-a. Kako su mail računi postali jedan od glavnih načina dostave. Poteškoće i muke s e-Računima.
Kako je lajt motiv radionice ‘Samo digitalno’ dotaknut ćemo se i novosti koje nam nalaže nova Uredba kao što su digitalni potpisi, Otprema pošte kao nova funkcionalnost, integracije na vanjske servise iz programaI što i kako dalje sa rješenjima, računima, vezom na vanjske institucije.Tu je i EUR sa svim svojim obilježjima i načinima rada u dvovalutnom prikazu kao i potpuni prelazak na EUR-o.Od protekle Panorame bili smo jako vrijedni pa ćemo Vam pokazati i sve novine vezane za rad sa Komisom i odgovoriti na Vaša pitanja.

Teme koje ćemo obraditi:

SAMO DIGITALNO
• KEKS pay – kako i na koji način, prednosti, teškoće i nejasnoće
• Mail računi – i nakon COVID razdoblja nailaze na široku primjenu i nove dorade. Kako ih na najjednostavniji način primijeniti i izazovi s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu
• E-računi – malo po malo kucaju na vrata. Kako sa različitim posrednicima i zahtjevima
KOMIS i nova Uredba
• Digitalni potpis – sastavni dio nove Uredbe, kako ga promijeniti u svakodnevnom radu
• Otprema pošte – napokon je i to stiglo. Kako i na koji način funkcionira i kako si olakšati svakodnevni rad
• Rješenja, računi, izvještaji – što nakon stupanja Uredbe na snagu i koji dokumenti moraju imati jedinstvene identifikatore
EUR – početak novog doba i prilagodba rada i ispisa

Cjenici, zahtjevi, izazovi
• Novi Zakon o gospodarenju otpadom i njegova promjena. Izrada cjenika – mogućnosti i realnost primjene kod obračuna i ispisa računa

Ima li što novoga u Komisu? Ima, ima puno lijepih stvari i sve ćemo Vam ih pokazat!

LC predavači: Dubravko Duvnjak, Vanja Horvatić, Dario Bastašić, Denis Serbečić

XV. JAVNA NABAVA – kreiraj zahtjevnicu, rezerviraj sredstva i saznaj što je to novo u javnoj nabavi

Svaki poslovni subjekt se ne ovaj ili onaj način susreće s javnom nabavom budući da je riječ o terminu koji označava nabavu roba i usluga od strane državnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih ustanova. Ova radionica stoga će korisnicima dati prikaz novih funkcionalnosti unutar aplikacije Elektronički sustav javne nabava dorađenih sukladno potrebama upravo Vas naših korisnika s naglaskom na mogućnost kreiranja zahtjeva za nabavom kao i dodatne mogućnosti da se u praćenje rezervacije sredstava po pozicijama plana uključe narudžbenica i ugovori.
Sukladno tome da je obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) čime su naručitelji obvezni do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu ova radionica dati će osnovne informacije o mogućnosti pripreme podatka kroz aplikaciju i predaje samog izvještaja u EOJN RH. Znamo da nam se bliži uvođenje eura kao i nove Uredbe o uredskom poslovanju stoga će biti dan i kratki prikaz prilagodbe aplikacije istome.
Kako radionica ne bi protekla samo u prikazu funkcionalnosti koje aplikacija nudi dio će biti posvećen i temama koje su zanimljive i korisne svim stručnjacima koji provode postupke javne nabave koji će tako od strane naših stručnjaka moći saznati nešto više o mogućnostima izmjene ugovora o javnoj nabavi uslijed nepredviđenih okolnosti kao i korisne savjete kako izbjeći eventualne korekcije i uspješno povući sredstava iz EU fondova.

Teme koje ćemo obraditi:

• Novosti u sustav javne nabave
• Prilagodba sustava javne nabave uvođenju eura i uredbe o uredskom poslovanju
• Statističko izvješće o javnoj nabavi
• Izmjena ugovora o javnoj nabavi uslijed nepredviđenih okolnosti
• Kako izbjeći eventualne korekcije i uspješno povući sredstva iz EU fondova

LC predavači: Nikolina Justić, Marina Stančić, Vilma Plavčić i Nataša Opačić

XVI. Profitna glavna knjiga – WEB je in!

Ova godina obilježena je kao priprema za velike promjene koje nas očekuju. Osim Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH u primjeni je i nova Uredba o uredskom poslovanju.
Aktiviran Vam je Web i što sad?
Radionica će slikovito prikazati prednosti rada na web-u kao i dorade vezane za novi Zakon i Uredbu. Promjene koje nas čekaju u dijelu Planiranja i Menadžerskog izvještavanja.

Teme koje ćemo obraditi:

• Uredba o uredskom poslovanju u glavnoj knjizi
• Web je IN
• Prilagodba za uvođenje Eura

LC predavači: Višnja Kovačević, Marina Džalto, Mirela Crndić

XVII. Male tajne Zakona o proračunu

Glavni zakonodavni okvir koji uređuje područje djelovanja JLP(R)S doživio je promjenu koja je nastupila početkom godine. Izmjene Zakona o proračunu podrazumijevaju i promjene u podzakonskim aktima koji utječu na postupak planiranja i ujedno izvršenja proračuna. Planiranje se mijenja i fokus je stavljen na fleksibilno izvršenje proračuna uz zadržavanje jednake razine transparentnosti. Kod izvršenja proračuna naglasak je na fiskalnoj održivosti uz poštivanje izvora financiranja u sustavu proračuna. Kroz radionicu će biti prezentirane najbitnije izmjene zakonodavnog okvira s naglaskom na održivo financiranje proračunskih procesa.

Teme koje ćemo obraditi:

• Aktualnosti u sustavu proračuna
• Fiskalna održivost u sustavu proračuna
• Zakon o proračunu – Što nam je donio, i kakve su kazne

LC predavači: Maja Štargl Ugljar, Katarina Došen
Vanjski predavači: Mladenka Karačić, Vanjski suradnik

XVIII. Druga strana proračuna – isplata i nabava imovine

Osnovna svrha JLP(R)S je obavljanje poslova iz lokalnog i područnog (regionalnog) značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, protupožarnu i civilnu zaštitu i drugih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi definiranih poslova u djelokrugu jedinica.
Kako bi JLP(R)S uspješno obavile navedene poslove, potrebe građana se neposredno obavljaju i kroz djelovanje raznih neprofitnih organizacija . Navedeno podrazumijeva i obveze i odgovornost sa strane JLP(R)S kao i primatelja financijskih sredstava, koji su definirani određenim zakonima i pravilima.
JLP(R)S kao vlasnik imovine, osim koristi, ima i obveze i troškove po pitanju vlasništva. Koje su obveze i kako provjeriti koju imovinu posjedujemo dobiti će te odgovor na radionici.

Teme koje ćemo obraditi:

• Obveze po isplatama na neprofitne organizacije, vatrogastvo i socijalna davanja
• Imovina u vlasništvu JLP(R)S – Znamo li što posjedujemo?
• Usklađenje glavne knjige i dugotrajne imovine – Koliko danas vrijedi naša imovina

LC predavači: Maja Štargl Ugljar, Ines Vidaković

Prijava na radionice