Radionice

I. Plaće, drugi dohodak i ostale evidencije zaposlenika

Voditelj radionice: Gordana Vlahović

Radionica daje uvid u zakonske izmjene u proteklih godinu dana, pojašnjava kako napraviti obračune za stručno osposobljavanje u 2018.,ispravci obračuna plaće i drugog dohotka, te zakonske izmjene vezane uz minimalnu plaću i javne radove. Predstavit ćemo novosti iz razvoja aplikacija koje rade sa bazom zaposlenika.
Radionica je namijenjena postojećim LC korisnicima sa ciljem upoznavanja sa novostima u proteklih godinu dana, te planom razvoja aplikacije.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Priprema ER1 obrasca
 • Stručno osposobljavanje sa i bez staža u 2018. godini
 • SEPA i KDX-ovi – u slučaju plaće i drugog dohotka
 • Zakonske izmjene u proteklih godinu dana – javni radovi i minimalna plaća
 • Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka
 • Sustav nepovezanih uplata – SNU
 • Godišnji obračun poreza – ponavljanje gradiva
 • Izvješćivanje u 150 za razne potrebe – pokretanje diskusije i razmjena mišljenja s korisnicima
 • Novosti u aplikacijama kroz verzije i plan razvoja u narednom periodu

LC predavači: Josipa Mikelić, Fani Ptiček, Anita Rakovec, Sanja Zbačnik

Napomena: Termin radionice je POPUNJEN.

II. Sustav javne nabave i registar ugovora

Voditelj radionice: Milan Orešković

Radionica je namijenjena korisnicima u sustavu javne nabave i obveznika primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Kroz radionicu će biti obrađene novosti u zakonodavnom okviru i novosti u funkcionalnostima aplikacije. Cilj radionice je upoznavanje s aktualnim problemima i novostima, te razmjena iskustava u cilju poboljšanja učinkovitosti i stjecanja novih znanja. Na radionici će sudjelovati LC konzultanti i vanjski predavači, koji će svojim iskustvom pokušati sudionicima približiti i pojasniti situacije s kojima se korisnici SPI aplikacija svakodnevno susreću.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Elektronička dražba – online aukcija predmeta javne nabave na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma (za dodjelu ugovora) ili prethodi postupku sklapanja ugovora (ukoliko postupak završava sklapanjem ugovora)
 • Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude – što smo naučili u prethodnom razdoblju?
 • Sustav nabave od planiranja do izvršenja u LC aplikacijama – bavi se odgovaranjem na pitanja, kako vršiti planiranje, kako planirati jednostavnu nabavu, kako voditi narudžbenice i pratiti izvršenje plana nabave i financijskog plana
 • Javna nabava u EU projektima – priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz europskih strukturnih i investicijskih fondova – najčešće greške naručitelja u pripremi natječajne dokumentacije i provedbi postupka. Kroz radionicu prikazati ćemo najčešće probleme s kojima se naručitelji susreću prilikom sastavljanja dokumentacije s posebnim osvrtom na ispravno utvrđivanje kriterija za odabiru gospodarskog subjekta i kriterije ENP uz praktične primjere prakse Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Kako odrediti kriterij tehničke i stručne sposobnosti da se ne može uzeti kao restriktivan? Kako utvrditi nediskriminirajući kriterij za ENP i ujedno kriterij povezati s predmetom nabave? Kako omogućiti učinkovit pregled i ocjenu ponuda kroz jasnu i nedvojbenu dodjelu bodova? Radionica je namijenjena svim obveznicima Zakona o javnoj, bez obzira koriste li sredstva međunarodnih fondova.
 • Praksa DKOM-a po pitanju tehničke i stručne sposobnosti i ENP

LC predavači: Martina Bogner, Tamara Kurelić, Milan Orešković, Marina Stančić
Vanjski konzultanti: Ante Loboja, Iva Šuler

Napomena: Termin radionice u petak je POPUNJEN.

III. Analitičke evidencije kupaca i dobavljača

Voditelj radionice: Petra Ovčarić

Radionica je namijenjena svim korisnicima koji rade sa analitikama kupaca i dobavljača, te dugotrajnom imovinom (Salda konti, Obračun PDV-a, Fakturiranje, Fakturiranje predškolskog odgoja, Maloprodaje, Evidencija dugotrajne imovine). Na radionici ćemo osim novosti u svim aplikacijama prikazati i neke nove aplikacije i pojasniti rad unutar aplikacija prema najčešćim pitanjima korisnika.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Novosti u aplikaciji Salda konti – prikaz svih novosti i objašnjenje novosti u aplikaciji salda konti od zadnje Panorame
 • Obračun PDV-a i Fakturiranje – novosti u poreznom zakonu i primjeri iz prakse, sa prikazom procesa u SPI sustavu
 • Nova aplikacija LIC919 Praćenje poticaja i potpora – prikaz nove aplikacije i objašnjenje čemu služi te objašnjenje veza na druge aplikacije SPI sustava
 • Formiranje ovršnih rješenja i osvrt na GDPR – uvijek aktualna tema formiranja ovršnih rješenja prema određenim vrstama prihoda, i osvrt na GDPR koji se odnosi na analitičke evidencije
 • Obročna otplata duga – prikaz procesa formiranje reprograma dugovanja za poslovne partnere iz aplikacije Obročna otplata duga
 • Evidencija dugotrajne imovine – prikaz procesa inventure osnovnih sredstava i prikaz na ispisu

LC predavači: Nikola Jovančević, Dijana Spitzer, Ivica Frajtak, Vedran Vukobrat, Ivan Valentić, Kristijan Santo, Petra Ovčarić, Martina Lehki

Napomena: Termin radionice u četvrtak je POPUNJEN. Možete rezervirati svoj termin za petak.

IV. KOMIS za JLS

Voditelj radionice: Dubravko Duvnjak

Osnovna namjena radionice je upoznavanje korisnika aplikacije Komis za JLS i njenih okolnih aplikacija s novostima u programu i doradama koje su se desile od protekle Panorame. Nakon odgode uvođenja Poreza na nekretnine koji je trebao stupiti na snagu sa 01.01.2018. najavljuje se izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i na radionici ćemo proći sve potencijalne izazove i izmjene koje nam taj Zakon donosi.Stupio je na snagu i Zakon o gospodarenju poljoprivrednim zemljištem i kroz radionicu ćemo obraditi značajke istog kao i njegovu primjenu kroz LC aplikacije.Stalni eksporti podataka za ispis na vanjske sustave postaje sve aktualniji pa ćemo se dotaknuti i te teme, kao i stalnu temu obrade Naknade za uređenje voda. Sređivanje, ali i kasnije uspješno vođenje baze kao i vizualizacija podataka nameće kao osnova za poboljšanje naplate. O tome bit će riječi i na ovoj konferenciji Panorama 2018.
Uz navedene teme bit će riječi i o tekućim problemima s kojima se susreću naši korisnici u svakodnevnom radu, kao i prezentacija i najava budućih dorada i novosti u programu.

Teme koje ćemo obraditi:

 • ususret novom zakonu o komunalnom gospodarstvu
 • Eksporti podataka radi tiska računa/rješenja
 • Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem
 • Uspješno vođenje baze matičnih podataka
 • Vizualizacija matične baze
 • SEPA i trajni nalozi
 • Novosti u protekloj godini, od konferencije Panorama 2017

LC predavači: Krešimir Pavlić, Vedran Vukobrat, Krešimir Mimica, Ante Klepić

Napomena: Termin radionice  je POPUNJEN.

V. Sustav lokalne riznice

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomaševič

Radionica namijenjena korisnicima koji koriste LC sustav riznice ili planiraju krenuti sa samim procesom implementacije riznice kod sebe. Cilj radionice je prezentirati nove funkcionalnosti samog sustava, podsjetiti na neke postojeće funkcionalnosti unutar LC sustava lokalne riznice. Također bit će govora o sustavu riznice općenito, koji su ključni koraci same implementacije i koliki je ona sama po sebi značaj za pojedinu JLP(R)s.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Novosti u SPI sustavu riznice
 • Web planiranje
 • Veza na sustav državne riznice
 • Proračunski korisnici – Slanje zahtjeva, dorade i kontrole

LC predavači: Marina Stančić, Maja Štargl, Katarina Došen, Ivana Starčević, Mirela Crndić, Nedjeljka Jozić Crmarić

VI. Integralno proračunsko računovodstvo

Voditelj radionice: Maja Štargl

Radionica je namijenjena svim korisnicima proračunskog računovodstva. Glavni cilj radionice je prezentirati novosti u sklopu same aplikacije, obraditi neka ključna pitanja važna za svakodnevni rad u sustavu proračuna.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Novosti u aplikaciji Računovodstvo proračuna
 • Planiranje – priprema plana, rebalans/preraspodjela, planiranje u sustavu riznice
 • Obračun proračuna
 • IPR – specifična kontiranja (NUV, URA, IRA, izvodi, obračun plaće)
 • Nova web blagajna
 • Zaključak godine i prijelaz na novu poslovnu godinu

LC predavači: Milan Orešković, Katarina Došen, Mirela Crndić, Ivana Starčević, Tamara Kurelić
Vanjski konzultanti: Mr.sc. Sunčica Bajić, Mladenka Karačić, dipl.oec.

VII. Upravljanje imovinom

Voditelj radionice: Mladen Kolarek

Radionica je namijenjena postojećim LC korisnicima PRLS metodologije upravljanja imovinom, REGISTRA NEKRETNINA i GIS-a, kao i svim potencijalnim korisnicima – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji žele bolje upravljati svojom nepokretnom imovinom.
LC ima veliko iskustvo kroz implementaciju preko 80 ovakvih projekata u RH ali i u regiji, tako da će na radionici biti prezentirana razna dobra rješenja i primjeri iz prakse. Konkretan ovogodišnji primjer implementacije Splitsko-dalmatinske županije donosi prikaz pilot projekta procjene temeljnih zahtjeva za građevinu na primjeru srednje tehničke prometne škole u Splitu izvršene od strane tvrtke 4D monitoring d.o.o. te uključivanje projekta u Registar nekretnina. Zajedno s time prikazati ćemo uporabu nove funkcionalnosti ispisa podataka iz Registra nekretnina u obliku obrazaca koji se šalju korisnicima (npr. škole) na kontrolu i ažuriranje podataka imovine.
Osim zanimljivih projekata biti će prikazan niz zakonskih novina koji se posredno tiču upravljanja imovinom JLP(R)S u domeni upravljanja nerazvrstanim cestama, komunalnom infrastrukturom i državnom imovinom. Na kraju radionice donosimo pregled novih funkcionalnosti i poboljšanja aplikacije Registar nekretnina u verziji 6.50 te novih prostornih analiza u integriranom sustavu Registra nekretnina i GIS-a.

Teme koje ćemo obraditi:

 • PRLS metodologija upravljanja imovinom (naglasak na procjenu vrijednosti, organizaciju unutar JLS, PRLS+ proširenje metodologije s novim koracima)
 • Strategija upravljanja imovinom (nužni kvalitetni i cjeloviti podaci u Registru nekretnina, verzije ponude izrade Strategije)
 • Pilot projekt procjene temeljnih zahtjeva za građevinu na primjeru srednje tehničke prometne škole Splitsko-dalmatinske županije (4D monitoring d.o.o. – Kristijan Ljutić, direktor)
 • Novosti iz zakonodavstva i njihov utjecaj na upravljanje imovinom JLP(R)S (Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18 i Zakon o upravljanju državnom imovinom NN 52/18)
 • Novosti iz razvoja aplikacije Registar nekretnina u verziji 6.50 (prava operatera, integracija sa Evidencijom dugotrajne imovine i Uredskim poslovanjem, vizualizacije podataka imovine u GIS-u)

LC predavači: Rade Ignjatović, Marko Ignjatović
Vanjski konzultanti: Kristijan Ljutić

VIII. KOMIS za Komunalna poduzeća

Voditelj radionice: Krešimir Mimica

Osnovna namjena radionice je upoznavanje korisnika aplikacije Komis za komunalna poduzeća i njenih okolnih aplikacija s novostima u programu i doradama koje su se desile od protekle Panorame. Također, radionica je namijenjena postojećim i potencijalnim korisnicima za upoznavanje sa novostima koje su vezane za e-račune kao i slanje računa preko e-maila iz Komisa. Sudionike ćemo provesti kroz dorade i rad programa prema novoj Uredbi o odvozu otpada i iskustva korisnika koji su krenuli u njenu potpunu primjenu. Na radionici ćemo sudionike upoznati i sa novostima i promjenama u izvještajnom dijelu kao i doradama i novim poljima za izvješća i praćenje dokumentacije. Bit će riječi o uvođenju i primjeni sustava SEPA kod obrada trajnih naloga iz Komisa. Uz navedene teme bit će riječi i o tekućim problemima s kojima se susreću naši korisnici u svakodnevnom radu, kao i prezentacija i najava budućih dorada i novosti u programu.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Odvoz komunalnog otpada primjena nove Uredbe (Razmjena podataka o pražnjenjima, Obračuni, Izgled računa, Izvješća)
 • e-računi
 • slanje računa mailom
 • dorade po vodnoj i grobnoj naknadi
 • SEPA i trajni nalozi
 • Nova izvješća za brojila

LC predavači: Dušan Dudarin, Ante Klepić, Dubravko Duvnjak

IX. Uredsko poslovanje

Voditelj radionice: Tomislav Borzić

Osnovna namjena radionice je upoznavanje korisnika aplikacije Uredsko poslovanje s novostima u programu i doradama koje su se desile od protekle Panorame. Dodan je novi modul u 223 – Edip, interesantno za full uredsko gdje svi referenti koriste 223 te nakon što dobiju zahtjev kroz 223 odmah mogu u 223 napraviti uvid u Edip podatke bez odlaska u neku drugu aplikacijuBit će riječi o GDPR-u i njegove primjene u Uredskom poslovanju.
U pripremi je puno novih dorada koje bi trebale ubrzati i olakšati rad sa aplikacijom na zadovoljstvo korisnika.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Novosti od posljednje Panorame
 • GDPR
 • Edip
 • Najava dorada
 • Često postavljana pitanja

LC predavači: Ivan Valentić, Ante Klepić
Vanjski konzultanti: ….

X. Upravljanje stambenim zgradama (USZ)

Voditelj radionice: Dubravko Duvnjak

USZ program prebačen je na novu verziju i samim time na nove tehnologije sa svim svojim funkcionalnostima. Uz pojednostavljeni i brži način rada u samom programu ovaj prijepis omogućit će i puno brži razvoj te implementaciju potrebnih dorada, a neke od njih predstavit ćemo i na samoj radionici. Širenjem poslovanja upoznajemo se sa načinom rada upravitelja izvan granica RH. Na radionici ćemo se dotaknuti nekih bitnih razlika u radu i primjeni programa. Uz navedene teme predstavit ćemo i neke buduće dorade za poboljšanje rada programa i rada sa kompletnom problematikom upravljanja stambenim zgradama na zadovoljstvo upravitelja, predstavnika i suvlasnika stambenih zgrada.

Teme koje ćemo obraditi:

 • Nova verzija USZ-a – novi ekrani, pretraživanja, izvješća
 • dorade u USZ – buduće dorade
 • Razlike i sličnosti poslovanja upravitelja stambenim zgradama u HR i okruženju
 • WEB USZ
 • Godišnji pregled zgrade, izvješća i veza na program te praćenje izvršenja po programu
 • dnevnik – praćenje i izvršenje
 • e-Računi, mail računi
 • Često postavljana pitanja

LC predavači: Neda Aviani, Mario Erceg
Vanjski konzultanti:

XI. IT strategije – operativni i strateški plan razvoja IT-a unutar organizacije

Voditelj radionice: Anđelko Šušnjar

Teme koje ćemo obraditi:

  • Poticanje strateškog razmišljanja unutar raznih vrsta organizacije
  • gdje smo sada i gdje bi željeli btli u narednom vremenskom periodu (5, 3 ili 1 godinu od danas) u razvoju IT sustava
  • praćenje IT trendova
  • praćenje jednakih ili sličnih organizacija koje su ogledni primjeri ili pioniri (svijet, Europa, Hrvatska) u određenim segmentima poslovanja – rješenja koje koriste
  • Kako od strategije napraviti operativni plan razvoja
  • Prezentacija primjera većih, srednjih i malih organizacije jednake ili slične djelatnosti

LC predavači: Ivan Kožić

XII. Naplata prihoda – novosti u normativnom okviru i njihov utjecaj na učinkovitost naplate istih

Voditelj radionice: Vedran Vukobrat

Stanje naplate javnih davanja u velikom broju gradova, općina i trgovačkih društava koja imaju određene javne ovlasti je i nadalje prilično alarmantno. Iako uzroci takvom stanju mogu biti šire društvene ili političke naravi, tema ove radionice se odnosi na naglašavanje složenosti međusobno uvjetovanih i povezanih operativnih procesa nužnih za provođenje postupaka naplate, i to od trenutka njihova utvrđivanja pa do transfera novčanih sredstava na račun vjerovnika u ovršnom postupku.

Pored brojnih postojećih dilema i poteškoća koje uzrokuju takvo stanje, zakonodavac donosi nove propise kojima je cilj olakšati položaj prezaduženih fizičkih građana u odnosu na vjerovnike. Međutim, ne ulazeći u političke ili društvene motiva njihova donošenja, isti propisi će svakako zadati određene dodatne poslove i dileme često preopterećenim službenicima zaduženim za niz izrazito kompleksnih poslova vezanih uz naplatu općinskih i gradskih prihoda.

Teme koje ćemo obraditi:

   • predstavljanje novih propisa
   • analiza utjecaja na učinkovitost naplate
   • analiza mogućeg utjecaja na radne procese u okviru JLS
   • osvrt na primjenu Općeg poreznog zakona u smislu najavljene izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu

LC predavači: ….

XIII. Digitalizacija JLS

Voditelj radionice: Mario Erceg

Radionica je namijenjena onim zaposlenicima koji osmišljavaju i organiziraju optimizaciju i automatizaciju poslovanja svoje JLS. Svrha radionice je dati malo širu sliku stanja s digitalizacijom javne uprave u Europi i svijetu ali i kod nas, obavijestiti ih o mogućnostima koje nude sustavi trenutno dostupni na tržištu, obavijestiti ih o mogućnostima koje pruža LC SPI sustav naše tvrtke, te o smjerovima daljeg razvoja

Teme koje ćemo obraditi:

   • Što je to digitalizacija uopće?
   • Što je to digitalizacija JLS?
   • Iskustva i praktični primjeri iz inozemstva
   • Digitalizacija u Hrvatskoj
   • LC i digitalizacija JLS

LC predavači: Domagoj Čulinović